Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    làm ướt đẫm

    * Các từ tương tự:
    bedewed