Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bedewed /bi'dju:d/ /bi'du:d/  

  • Tính từ
    (+ with)
    ướt đẫm
    cheeks bedewed with tears
    má đẫm lệ