Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  to, rộng (tàu thuỷ)
  (thơ ca) to lớn; nặng nề
  a beamy spear
  ngọn giáo nặng nề
  (thơ ca), (từ hiếm,nghĩa hiếm) sáng ngời, rạng rỡ