Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

basketry /'bɑ:skitri/  

  • -work) /'bɑ:skitwə:k/* danh từ
    nghề đan rổ rá
    rổ rá

    * Các từ tương tự:
    basketry