Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bar billiard /,bɑ:'biliəd/  

  • Danh từ
    trò chơi bi lăn

    * Các từ tương tự:
    bar billiards