Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    trò chơi trong nhà như trò chơi bida, nhằm đánh những quả tròn vào các lỗ trên bàn