Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    khúc balat

    * Các từ tương tự:
    ballad-monger, ballade, balladic