Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ballad-monger /'bæləd,mʌɳgə/  

  • Danh từ
    người soạn khúc balat
    người bán bài ca balat
    người đặt vè