Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tường ngoài (bao quanh lâu đài)
    sân trong (được tường ngoài bao quanh)

    * Các từ tương tự:
    Bailey bridge, Bailey bridge