Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Bailey bridge /'beili bridʒ/  

  • (quân sự)
    cầu phao lắp ghép

    * Các từ tương tự:
    Bailey bridge