Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  số nhiều baals, baalim
  vị thần chỉ sự thịnh vượng của người Phê-ni-xi cổ đại
  (thường) không viết hoa vị thần giả

  * Các từ tương tự:
  baalism