Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tôn giáo thờ Baal là vị thần chính