Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

artifact /'ɑ:tifækt/  

  • Danh từ

    * Các từ tương tự:
    artifactual