Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

arsenic /'ɑ:snik/  

  • Danh từ
    (hóa học)
    asen

    * Các từ tương tự:
    arsenical