Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (hoá học) Asen
    Tính từ+ (arsenical) /ɑ:'senikəl/
    (hoá học) Asen
    axit asenic