Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  trường đấu (La Mã)
  vũ đài
  the political arena
  vũ đài chính trị

  * Các từ tương tự:
  arenaceous