Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

arenaceous /æri'neiʃəs/  

  • Tính từ
    giống cát, có cát