Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aquafortis /'ækwə'fɔ:tis/  

  • Danh từ
    nước khắc đồng

    * Các từ tương tự:
    aquafortist