Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aquafortist /'ækwə'fɔ:tist/  

  • Danh từ
    thợ khắc đồng (bằng nước axit)