Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

anathematic /ə/  /næθi'mætikəl/

  • Tính từ
    ghê tởm, đáng ghét, đáng nguyền rủa

    * Các từ tương tự:
    anathematical