Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

anathematical /ə/  /næθi'mætikəl/

  • Tính từ
    ghê tởm, đáng ghét, đáng nguyền rủa