Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    tiếp vào, sát nách, bên cạnh
    chúng tôi nghe tiếng cười ở phòng bên cạnh

    * Các từ tương tự:
    adjoining, adjoint