Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    số hạng (của tổng)

    * Các từ tương tự:
    addend digit, addend register, addenda, addendum