Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

accredit /ə'kredit/  

 • Động từ
  ủy nhiệm cho ai làm đại diện chính thức (ở nước ngoài…)
  ông ta được ủy nhiệm làm đại diện chính thức ở Madrid
  làm cho người ta tin (một ý kiến, một lời khuyên …)
  accredit something to somebody; accredit somebody with somebody
  gán cho ai, quy cho ai, đổ cho ai
  accredit a saying to somebody; accredit somebody with a saying
  gán cho ai đã đưa ra một ngạn ngữ

  * Các từ tương tự:
  accredited