Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

accredited /ə'kreditid/  

 • Đại từ
  được chính thức thừa nhận (người đại diện …)
  được chấp nhận, được tin tưởng
  the accredited theories
  những lý thuyết được chấp nhận
  được chứng nhận là đúng với chất lượng quy định