Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Giá trị gia tăng.
    Giá trị sản lượng của một hãng trừ đi giá trị đầu vào nó mua từ các hãng khác

    * Các từ tương tự:
    value added tax