Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

value added tax /,vælju:ædid'tæks/  

  • (viết tắt VAT)
    thuế giá trị gia tăng