Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Ghi có thuế
    Đây là khoản ghi có trực tiếp đối với một loại thuế: khoản thuế phải trả được giảm đi bằng khoản ghi có

    * Các từ tương tự:
    Tax credit scheme