Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Cơ chế ghi có thuế
    Một chương trình DUY TRÌ THU NHẬP, trong đó mọi người được bảo đảm một khoản thu nhập tối thiểu trong khi thu nhập trên mức đó sẽ bị đánh thuế