Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế) Hiệu ứng lan toả
    Xem EXTERNALITIES

    * Các từ tương tự:
    Spillover, Spillover hypothesis, Spillover hypothesis