Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Presbyterian /prezbi'tiəriən/  

 • Tính từ
  [thuộc] giáo hội trưởng lão;[thuộc] giáo phái Calvin
  Danh từ
  tín đồ giáo hội trưởng lão;tín đồ giáo phái Calvin

  * Các từ tương tự:
  Presbyterianism