Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Presbyterianism /prezbi'tiəriənizəm/  

  • Danh từ
    tín ngưỡng giáo hội trưởng lão; tín ngưỡng giáo phái Calvin
    chế độ quản trị nhà thờ của giáo phái Calvin