Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Nền kinh tế mở
    Là một nền kinh tế tham gia vào thương mại quốc tế

    * Các từ tương tự:
    Open economy economics