Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Open economy economics   

  • (Kinh tế) Kinh tế học vĩ mô của nền kinh tế mở