Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Đường cầu của thị trường
    Là tổng hợp của một loạt các đường cầu riêng rẽ đối với một loại hàng hoá

    * Các từ tương tự:
    Market demand curve for labour