Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Chi phí đầy đủ
    Tại bất kỳ mức sản lượng nào, chi phí đầy đủ là tổng chi phí khả biến trung bình, chi phí cố định trung bình và phần lợi nhuận ròng

    * Các từ tương tự:
    Full cost pricing