Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Định giá theo chi phí đầy đủ
    Quy tắc định giá theo đó các công ty tính thêm phần lợi nhuận ròng vào chi phí đơn vị trong khi việc tính chi phí đơn vị thì bao gồm tất cả các chi phí