Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Tài sản cố định
    Bất kỳ tài sản vốn phi tài chính nào của công ty có tuổi thọ khá dài, chuyên dùng cho các quá trình sản xuất nhất định và chi phí của nó thườn được trang trải chỉ sau một thời kỳ hoạt động tương đối dài, ví dụ như máy móc, nhà xưởng

    * Các từ tương tự:
    fixed assets