Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fixed assets /,fikst'æsets/  

  • tài sản cố định