Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Hoán nợ; Đổi nợ