Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Lấn áp; chèn ép
    Việc giảm TIÊU DÙNG hay ĐẦU TƯ của tư nhân do tăng chi tiêu của chính phủ (Xem FISCAL POLICY)

    * Các từ tương tự:
    Crowding-out effect