Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Tác động lấn ép, chèn ép