Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Anh)
    đường loại B (kém hơn đường loại A, thường hẹp và có nhiều khúc quành)

    * Các từ tương tự:
    B-road