Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Chi phí bình quân
    Chi phí trên một đơn vị sản lượng trong đó bao gồm chi phí của tất cả đầu vào (các yếu tố sản xuất)

    * Các từ tương tự:
    Average cost pricing