Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Average cost pricing   

  • (kinh tế)
    Định giá theo chi phí bình quân
    Quy tắc định giá công nhận rằng các hãng cộng chi phí khả biến vào chi phí trung bình để trang trải tổng chi phí trung bình của nó