Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Cầu gộp; Tổng cầu

    * Các từ tương tự:
    Aggregate demand curve, Aggregate demand shedule