Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Aggregate demand curve   

  • (kinh tế)
    Đường cầu gộp; Đường tổng cầu