Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

zigzagging /'zigzægiɳ/  

  • Tính từ
    theo hình chữ chi, ngoằn ngoèo
    zigzagging coast
    bờ biển ngoằn ngoèo