Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thích thú, say mê

    * Các từ tương tự:
    zestfully