Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

zealousness /'zeləsnis/  

  • Danh từ
    tính sốt sắng, tính hăng hái; nhiệt tâm